انتشار فهرست همياران مناطق در طرح اقتصاد مقاومتی «چادرملو»

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛ با اجرای طرح اقتصاد مقاومتی شرکت چادرملو، حمایت از ایجاد مشاغل خُرد و خانگی در سطح شهرستان اردکان انجام خواهد پذیرفت.

در همین راستا؛ فهرست اسامی همیاران مناطق مختلف در طرح اقتصاد مقاومتی چادرملو جهت راهنمايی و مشاوره راه‌اندازی مشاغل خُرد و خانگی منتشر شد.

تاریخ انتشار: 1400/06/08